dnes je 21.06.2024 meniny má
Profesionálne prekladateľské a lingvistické služby

O nás

SME PREKLADATEĽSKÁ A LINGVISTICKÁ AGENTÚRA,

ktorá prináša na trh bohatú ponuku služieb v oblasti prekladov, tlmočenia, jazykových korektúr a výučby. Našou snahou je vykonávať profesionálnu prácu, poskytovať kvalitné služby, a tým dosahovať spokojnosť klientov. Pri prekladoch z európskych a neeurópskych jazykov je zabezpečená niekoľkostupňová kontrola textov a na požiadanie aj kontrola rodeným hovorcom. 


ZÁRUKA KVALITY A MLČANLIVOSTI:

Preklad prechádza viacstupňovou kontrolou:

-kontrolóra (kontrola správnosti prekladu)

-revíziou revízora (rodeného hovorcu)

-recenzenta (odborného posudzovateľa v požadovanom odbore)

-korektora (príprava prekladu do tlače a na publikovanie)

-na požiadanie aj grafickou úpravou textu.

V prípade nespokojnosti klienta s poskytnutými službami a po posúdení kvality danej služby treťou nezávislou stranou, ktorá ak uzná,  že daná služba sa nedá využiť na pôvodne zamýšľaný účel, vrátime plnú sumu, ktorú sme za danú službu obdržali.

Zachovanie mlčanlivosti – naši interní a externí spolupracovníci sú viazaní mlčanlivosťou o obsahu prekladov (a ich originálov).