dnes je 21.06.2024 meniny má
Profesionálne prekladateľské a lingvistické služby

Potreba ekvivalencie štúdia v zahraničí

Slovensko a ostatné členské krajiny EÚ sa riadia Lisabonským dohovorom o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania . Na základe tohto dohovoru sa stanovujú podmienky,  podľa ktorých sa získané vzdelanie porovnáva s požiadavkami na prijatie v požadovanom členskom štáte.  Po ukončení štúdia v zahraničí je nevyhnutné, aby ste diplom o ukončení vzdelávania, alebo výpis o absolvovaných skúškach dali opatriť apostilou, t.j. superlegalizovali orgánom oprávneným na overovanie dokumentov v jednotlivých štátoch.

Zoznam orgánov oprávnených na overovanie dokumentov v jednotlivých štátoch nájdete na : hcch.net/e/members/members.html.

Na Slovensku uznáva a úradne overuje doklady o vzdelaní Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Tu je potrebné predložiť žiadosť o uznanie ukončeného vzdelania na MŠ SR.* 

Povinnou súčasťou žiadosti o uznanie ukončeného vzdelania je preklad  predmetných dokladov.

Informácie ohľadom štúdia v zahraničí, štipendiách, ponuky jednotlivých vysokých škôl  členských krajín EÚ poskytuje:

 Ministerstvo školstva SR: http://www.minedu.sk

Slovenská Akademická a Informačná agentúra SAIA: www.saia.sk

Web portál Euroinfo: www.euroinfo.gov.sk,

Web portal Study Abroad:  https://www.studyabroad.sk/sk/programy/partnerske-univerzity/erasmus

Overenie dokladov vydaných v SR pre ich použitie v zahraničí

Pre účely štúdia v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí  SR overí diplomy a vysvedčenia vydané všetkými stupňami škôl až po vydaní osvedčenia Ministerstvom školstva SR*. Doklady overuje pracovisko overovania dokladov na Ministerstve zahraničných vecí na Slovensku. Správny úkon za overenie listín je vo forme kolku v hodnote 16,59 eur.